Nie można wypowiedzieć umowy leasingu finansowego jeśli dłużnik nie płaci rat

Ocena: 0
2440
W tej sytuacji dłużnik może korzystać z przedmiotu leasingu finansowego służącego do prowadzenia działalności, o ile po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie narusza on pozostałych obowiązków wynikających z umowy, a stanowiących podstawę do jej wypowiedzenia.

W przypadku leasingu finansowego - gdzie przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały1 - wszystkie raty leasingowe, tj. zarówno powstałe przed jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, objęte są z mocy prawa układem. Tym samym nie mogą być one uiszczane. W konsekwencji powyższego finansujący nie będzie uprawniony do wypowiedzenia korzystającemu dłużnikowi umowy leasingu finansowego w sytuacji nieregulowania przez niego bądź zarządcę rat leasingowych objętych układem.

Inaczej sytuacja przedstawia się w zakresie leasingu operacyjnego - gdzie przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego dłużnika środka trwałego. Przy tego rodzaju leasingu układem objęte są jedynie wierzytelności (m.in. z tytułu nieuregulowanych rat leasingowych i innych opłat przysługujących finansującemu z umowy leasingu), które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Podstawę do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego mogą stanowić w tym przypadku jedynie należności umowne (raty leasingowe) za okres po otwarciu postępowania. Tym samym, jeśli po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego korzystający bądź zarządca nie wykonuje na bieżąco zobowiązań umownych - finansujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy leasingu operacyjnego, bez konieczności uzyskania w tym zakresie zezwolenia rady wierzycieli, a w sytuacji jej braku sędziego-komisarza2.
 
Przewidziana w Prawie restrukturyzacyjnym ochrona dłużnika przed możliwością wypowiedzenia umowy leasingu3, uzależniająca wypowiedzenie umowy leasingu od zgody rady wierzycieli, a w jej braku od zgody sędziego-komisarza, nie dotyczy m.in. przypadków rozwiązania umowy w wyniku upływu czasu na jaki umowa leasingu została zawarta, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, jak również sytuacji gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika bądź zarządcę po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniały po dniu otwarcia postępowania.
 
Autorem artykułu jest adwokat Piotr Korzeniowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

________________________________________
1 Środek trwały w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (tekst jednolity z dnia 07 grudnia 2016r. Dz.U. z 2016r., poz. 2032 z późn. zm.) oraz Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. (tekst jednolity z dnia 26 października 2016r., Dz.U. z 2016r. poz. 1888)
2 art. 256 ust. 3 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015r. (tekst jednolity z dnia 23 sierpnia 2016r. Dz.U. z 2016r., poz. 1574 z późn. zm.) dot. przyspieszonego postępowania układowego; stosowany odpowiednio w postępowaniu układowym (art. 273 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne) i w postępowaniu sanacyjnym (art. 297 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne)
3 art. 256 ust. 1 w zw. z ust. 2 Ustawy Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015r. dot. przyspieszonego postępowania układowego; stosowany odpowiednio w postępowaniu układowym oraz w postępowaniu sanacyjnym


 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

- Reklama -


Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ