Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Leasing dalej rośnie

Ocena: 0
1866

Związek Polskiego Leasingu podsumował I półrocze. W tym okresie branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7% dynamice rynku r/r. Co ważne, odnotowany w I półroczu wzrost produkcji budowlano-montażowej, został wsparty wzrostem finansowania maszyn budowlanych przez firmy leasingowe aż o 64% r/r (1,7 mld zł).

Fot. ZPL

Andrzej Krzemiński, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

Branża leasingowa ma coraz większy wpływ na tworzenie PKB w Polsce. Relacja wartości inwestycji współfinansowanych przez sektor leasingowy do łącznego PKB w Polsce była na koniec 2017 roku na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych krajach europejskich. Nasze prognozy mówią o wzroście tego wskaźnika z 3,4 do blisko 4% na koniec tego roku”.

Na koniec czerwca 2018 r. łączna wartość aktywnego portfela branży leasingowej wyniosła 136,8 mld zł, osiągając 25% dynamikę wzrostu w ciągu ostatniego roku. Te dane dowodzą rosnącej roli branży leasingowej w finansowaniu krajowych inwestycji oraz istotnego znaczenia leasingu dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki inwestycyjnej, jednak to leasing stanowi główny instrument finansowy oferowany przez branżę. Klienci firm leasingowych, w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t (45,6% udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się środki transportu ciężkiego (26,6% udział) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,5% udział). Pozostałe transakcje dotyczyły nieruchomości (0,7%) i finansowania innych aktywów (0,5%).

W I połowie 2018 roku ożywienie na rynku leasingu było obserwowane we wszystkich głównych kategoriach ruchomości: pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (+21,1% dynamika r/r), maszyn i urządzeń, w tym IT (+21,2% dynamika r/r) oraz transportu ciężkiego (17,5% dynamika r/r). Finansowanie nieruchomości pozostawało w strefie spadków. Polska branża leasingowa sfinansowała pojazdy lekkie o łącznej wartości 17,8 mld zł, czyli o 21,2% więcej niż przed rokiem, znacząco wspierając wzrost rynku motoryzacyjnego. Nowe pojazdy osobowe i dostawcze są w Polsce rejestrowane głównie na firmy (71,4% udział takich rejestracji w I połowie 2018 r. według oficjalnych danych). Najsilniejszą grupę, wśród nabywców instytucjonalnych, stanowią firmy zajmujące się leasingiem/CFM/RC, wyróżniając się 68%. udziałem (w tej grupie).

Udział finansowania branży leasingowej w łącznym PKB Polski

Rys. ZPL

Przedstawiając prognozę rejestracji nowych pojazdów osobowych i dostawczych, Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu, powiedział: „Dynamika rejestracji nowych pojazdów osobowych i dostawczych może sięgnąć w II półroczu 2018 r. 17,5% r/r, a rzeczywista (czyli po uwzględnieniu reeksportu) liczba nowych pojazdów lekkich zarejestrowanych w Polsce w całym 2018r. może wynieść 562 tys. sztuk. Warto przy tym zaznaczyć, że według danych firmy Samar, już obecnie firmy leasingowe są liderem na rynku rejestracji nowych pojazdów i jesteśmy przekonani, że także w II połowie roku utrzymamy tę pozycję.”

Drugim najważniejszym dla rynku leasingu segmentem były transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego, czyli finansowania takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego. W pierwszej połowie tego roku branża leasingowa podpisała nowe kontrakty o wartości 10,4 mld zł, odnotowując 17,5% wzrost r/r w tym obszarze i istotne dodatnie dynamiki we wszystkich kategoriach produktowych, raportowanych w ramach tego segmentu (osiągnięto dynamiki na poziomie od 13 do 32%).

Poziom finansowania transportu ciężkiego jest uwarunkowany koniunkturą gospodarczą w Unii Europejskiej. Notujemy wciąż wysoki wzrost gospodarczy w strefie euro, ale lokalny szczyt koniunktury mamy już za sobą. W ślad za Eurolandem hamuje dynamika naszego eksportu, ale nie wolumenu usług transportowych. To pochodna sukcesu, jaki polskie firmy transportowe odniosły na wspólnym unijnym rynku, stając się liderem całej branży” – powiedział Marcin Nieplowicz.

Fot. ZPL

Marcin Nieplowicz, dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Związku Polskiego Leasingu

Wyniki produkcji przemysłowej i budowlanki, jak również rekordowo wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych w firmach, pozwalają oczekiwać, że sektor finansowania maszyn pozostanie głównym motorem wzrostu całego rynku leasingu w 2018 roku (+20%)”.

Wymieniając bariery szybkiego rozwoju sektora transportu drogowego, Marcin Nieplowicz zwrócił także uwagę na braki kadrowe oraz pogarszające się otoczenie polityczno-prawne (MiLog w Niemczech, Loi Macron we Francji, procedowana przez KE dyrektywa o pracownikach delegowanych, rosyjskie embargo czy Brexit). Pomimo zmieniającego się otoczenia polityczno-prawnego, branża leasingowa zakłada utrzymanie relatywnie wysokiej dynamiki rynku TRK w II połowie 2018 roku.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy roku znacząco wzrosło także finansowanie maszyn i innych urządzeń (w tym IT). Łączna wartość maszyn i urządzeń sfinansowanych przez branżę leasingową w analizowanym okresie wyniosła 10,3 mld zł i była wyższa o 21,2% r/r. Na bardzo dobry wynik tego segmentu rynku miały wpływ: dobra koniunktura w sektorze przemysłowym, wyraźne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych (do końca czerwca 2018 roku zaakceptowano projekty unijne stanowiące 57% łącznej puli Polski na politykę spójności) oraz istotne przyspieszenie inwestycji publicznych.

Szacunki Związku Polskiego Leasingu pokazują, że największą, bo liczącą ok. 71,6% grupę korzystających z leasingu stanowią klienci o obrotach do 20 mln zł. Do tej grupy zaliczane są mikro i małe firmy. 28% stanowią klienci o obrotach powyżej 20 mln zł, a klienci indywidualni 0,4%. Finansowanie sektora publicznego pozostaje marginalne. 40% małych przedsiębiorstw korzysta lub w przeszłości korzystało z leasingu, a 81% korzystających z leasingu jest zadowolonych z tej formy finansowania. Takie wnioski płyną z badania zrealizowanego przez CBM Indicator, na ogólnopolskiej próbie firm o obrotach nie przekraczających 5 mln zł. Jest to jednocześnie grupa, która ma najbardziej utrudniony dostęp do zewnętrznego finansowania.

Łączne aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w I kwartale 2017 i 2018 roku (w mld zł)

Rys. ZPL

Rok 2018 będzie szóstym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 22,7% będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Na koniec roku łączne finansowanie branży może przekroczyć 83 mld zł. Planowane wejście w życie, z 1 stycznia 2019 r., zmian podatkowych dotyczących aut firmowych może przyczynić się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kwartale 2018 r. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe pozostaną istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro.

Na podstawie materiałów Polskiego Związku Leasingu

Źródło: Forum Budowlane, nr 8 (266) 2018

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: