Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Kruszywa - nowe regulacje unijne

Ocena: 0
5361
Tegorocznym targom Autostrada-Polska towarzyszył po raz pierwszy „Salon Kruszyw”, zorganizowany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, przy współpracy z Targami Kielce. Salon pomyślany został jako forum wymiany doświadczeń branży budowlanej.

Uczestnicy debaty „Znowelizowane zasady obrotu kruszywami” zorganizowanej w ramach „Salonu Kruszyw” na targach Autostrada-Polska
Fot. Targi Kielce


W ramach „Salonu Kruszyw” odbyła się debata „Znowelizowane zasady obrotu kruszywami”, której przewodnim tematem były konsekwencje zastąpienia Dyrektywy budowlanej 89/106/EEC Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Dość istotne różnice wobec poprzedniego stanu prawnego dotyczą podmiotów wprowadzających wyroby na rynek (producentów, dystrybutorów, importerów, upoważnionych przedstawicieli), w tym także ich obowiązków i praw. Nowe przepisy dodatkowo wymagają zarówno po stronie producenta, jak też i odbiorcy sprecyzowania właściwości użytkowych wyrobu do jego zamierzonego zastosowania.

Temat debaty dyskutowany był w dwóch blokach: „Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu” oraz „Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych”.

Moderatorem dyskusji był Stefan Góralczyk – dyrektor IMBiGS. Udział w niej wzięli: Andrzej Wiśniewski (Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Anna Wilczewska (zastępca dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych GUNB), Aldona Mizgalska (Colas Polska), Jadwiga Szuba (Górażdże Kruszywa), Łukasz Leśnik (Eurovia Kruszywa), Marek Krajewski (Lafarge Kruszywa i Beton), Czesław Ilcewicz (przedstawiciel jednostki badawczej i certyfikującej – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego), Wojciech Wójtowicz (przedstawiciel jednostki badawczej i certyfikującej – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego). Dyskusji przysłuchiwało się ponad 70 przedstawicieli producentów kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz reprezentantów firm wykonawczych i wystawców.

Podsumowując debatę, paneliści podkreślili najważniejsze zmiany wynikające z Rozporządzenia:
  • Nowe uregulowania wprowadzają obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji zgodności przewidywanych Dyrektywą.
  • W przeciwieństwie do dotychczasowych uregulowań nowe Rozporządzenie nie przewiduje stosowania regulacji krajowych w sytuacji, gdy dany wyrób budowlany został objęty Normą Zharmonizowaną.
  • Rozporządzenie likwiduje obowiązek opracowywania krajowych Aprobat Technicznych w sytuacji, gdy wyrób nie był objęty Normą Zharmonizowaną. Tym samym, konieczne będzie opracowywanie Europejskich Aprobat Technicznych. Ponownie jest to zmiana podkreślająca stosowanie jedynie przepisów europejskich, a nie jak dotychczas, także krajowych.
  • Uwzględnione zostały warunki przejściowe przewidujące możliwość dalszego funkcjonowania znaku CE uzyskanego na podstawie dotychczasowych przepisów, ale pod warunkiem zastąpienia deklaracji zgodności odpowiednią deklaracją właściwości użytkowych.
  • Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania wg Rozporządzenia będą dotyczyły nowych wyrobów i asortymentów.
  • Rozporządzenie rozszerza zagadnienie nadzoru rynku dotyczącego wyrobów budowlanych.
Według uczestników debaty istnieje konieczność organizowania szkoleń w zakresie nowych przepisów, celem przygotowania producentów i odbiorców wyrobów budowlanych do stosowania wprowadzonych zmian zgodnie z Rozporządzeniem. Dyrektor IMBiGS Stefan Góralczyk zaoferował pomoc specjalistów Instytutu w realizacji takich szkoleń.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (192) 2012
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: