Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Umowa na koncepcję programową dla kolejnego odcinka Via Carpatia

Ocena: 0
4985

Przybliża się realizacja kolejnych fragmentów międzynarodowego szlaku Via Carpatia. 5 lutego 2018 r. podpisana została umowa na wykonanie koncepcji programowej (KP) z pełnym rozpoznaniem geologicznym odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz, a dla dwóch kolejnych odcinków wybrano najkorzystniejsze oferty.

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej kolejnego odcinka S19. Rys. Ministerstwo Infrastruktury

Odcinek S19 Babica - Domaradz
Koncepcję programową dla tego odcinka S19, w terminie 26 miesięcy od daty podpisania umowy, opracuje Konsorcjum firm: Lider - Promost Consulting Sp. z o.o. i Partnerzy - IRP Biuro Projektów Sp. z o.o. oraz Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o. Wartość umowy to 17,1 mln zł.
Na tym odcinku S19 planowana jest budowa tuneli. Przy dokonywaniu wyboru wykonawcy KP Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego, doświadczenie projektanta tuneli, doświadczenie głównego projektanta mostowego.
W ramach umowy wykonawca opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych dla stadium KP, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną. Wykonawca wykona także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, w tym m.in. opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno–inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny.
Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Pozwoli na podjęcie decyzji ws. docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe KP pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.
Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Babica do węzła Domaradz (dł. ok. 23, 5 km), stanowiący część szlaku Via Carpatia, przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj i buduj”. Planuje się tam wykonanie obiektów inżynierskich, w tym 3 tuneli o łącznej długości ok. 4,6 km. Droga będzie posiadać przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie w 2015 r. wydał decyzję środowiskową.  

Najkorzystniejsze oferty na kolejne odcinki S19
5 lutego 2018 r. wybrano także najkorzystniejsze oferty na wykonanie koncepcji programowej dwóch kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz do węzła Miejsce Piastowe i od węzła Miejsce Piastowe do węzła Dukla. Jeśli w ciągu 10 dni nie wpłyną odwołania, to po wniesieniu finansowego zabezpieczenia możliwe będzie podpisanie z wyłonionymi wykonawcami umów.
Najkorzystniejsze oferty na oba odcinki złożyła firma IVIA S.A. z Katowic. Wartość oferty na odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 22,7 km to 9,3 mln zł, z terminem realizacji 22 miesiące, natomiast wartość oferty na odcinek węzeł Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,4 km to 4,5 mln zł, z terminem realizacji 19 miesięcy.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA brała pod uwagę także kryteria pozacenowe, którymi były: termin realizacji, doświadczenie głównego projektanta drogowego i doświadczenie głównego projektanta mostowego.
Obecnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Dukla do Barwinka (granica państwa) o dł. ok. 18,3 km

S19 na Podkarpaciu w realizacji
30,1 km - w użytkowaniu,
33,7 km – koncepcja programowa w opracowaniu,
54,2 km - w przetargu w trybie „projektuj i buduj” (6 odcinków, trwa analiza ofert),
51,4 km – w przetargu na opracowanie koncepcji programowej (3 odcinki, trwa analiza ofert).

Program inwestycji zwiększającej brd
Minister Infrastruktury zatwierdził ponadto program inwestycji dla zadania Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim na DK 77 w m. Kopki.
Inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Budowy Ciągów Pieszo Rowerowych i Programu Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych. Jej zakres obejmuje budowę ronda i chodników (w km od 76,000 do km 76,450).  Szacunkowy łączny koszt inwestycji to ok. 3,2 mln zł. Realizacja robót w latach 2018–2019.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: