Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Czwarty rok dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w Mercor

Ocena: 4.6
1448

Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, czwarty rok z rzędu wypracowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. W roku obrotowym 2018/2019 przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 16% r/r (do 370,9 mln zł) i zysk netto o 30% r/r (do 15,3 mln zł).  W okresie tym wartość zamówień Grupy wzrosła o 14%, do 378 mln zł.

Krzysztof Krempeć, prezes zarządu Mercor S.A. Fot. Mercor

"Dywersyfikacja produktowa i geograficzna, stale rozbudowywana oferta oraz utrzymująca się dobra koniunktura, szczególnie na rynku budownictwa kubaturowego w Polsce i Europie, pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu zamówień i większą sprzedaż. W ostatnich czterech latach nasze przychody rosły dwucyfrowo - w minionym 2018/19 roku odnotowaliśmy wzrost o 16%, wcześniej odpowiednio o 18%, 16% i 12%. Zachowujemy przy tym dobre marże, a nawet je stopniowo poprawiamy. Wykorzystaliśmy sprzyjającą koniunkturę w Polsce i Europie, zdobywając kolejne kontrakty, o coraz wyższych wartościach. Wieloletnie inwestycje w optymalizację produkcji i rozbudowę oferty zwiększyły nasz potencjał. Widzimy jeszcze większe możliwości ekspansji i dlatego zgodnie z wcześniejszymi założeniami koncentrujemy się na rozwoju nowych produktów oraz dalszej dywersyfikacji produktowej i geograficznej. Wzmacniamy tym samym przewagi, które pozwalają nam konkurować z dużymi międzynarodowymi graczami i uodparniają nas na cykle koniunkturalne."

"Rozwijanie sprzedaży płyt ogniochronnych mcr Silboard jest dla nas kluczowym kierunkiem rozwoju. To innowacyjny produkt, opracowany we współpracy z wybitnymi międzynarodowymi specjalistami. Mamy realne szanse zostać europejskim dostawcą płyt ognioodpornych. W tym celu chcemy dokończyć rozpoczętą inwestycję w płytę mcr Silboard i przejść od produkcji demonstracyjnej do skali przemysłowej. Ułatwi nam to zakupiona w maju tego roku pełna linia technologiczna. Jesteśmy w trakcie przenoszenia jej do naszego zakładu koło Płocka. W ciągu 12 miesięcy chcemy zakończyć wszystkie prace montażowe i adaptacyjne. Dodatkowo emisja akcji, skierowana do wybranego inwestora finansowego mogłaby wesprzeć nasze plany rozwojowe."

W minionym roku na poziomie zysków EBITDA i EBIT dynamika wynosiła odpowiednio +28% i +36% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania wypracowała poprawę rentowności na wszystkich poziomach.

W IV kwartale 2018/19 (1.01 - 31.03.2019) - zwykle słabszym sezonowo - Grupa odnotowała 34-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (do 92,5 mln zł) i podobnie jak rok wcześniej stratę, wynikającą głównie z rocznej aktualizacji wartości aktywów obrotowych. Odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów dotyczyły rosyjskiej spółki Mercor-Proof oraz Mercor S.A. i wyniosły łącznie 2,6 mln zł.

Grupa w roku 2018/19 przeznaczyła na inwestycje ok. 12 mln zł, a łącznie w ostatnich trzech latach około 50 mln zł. Środki te zostały wykorzystane na optymalizację produkcji i rozwój nowych produktów.

Rozpoczęty w sierpniu 2018 r. (II kwartał 2018/19) i zakończony w maju 2019 roku proces przeglądu opcji strategicznych wskazał Grupie możliwość wsparcia rozwoju poprzez pozyskanie inwestora finansowego oraz przeprowadzenie kierowanej do niego emisji akcji. Zarząd podjął próbę realizacji tego scenariusza. Rozwój sprzedaży innowacyjnych płyt ogniochronnych mcr Silboard, który ewentualnie mógłby zostać wsparty środkami z emisji, jest strategicznym kierunkiem dalszej ekspansji Grupy.

Grupa zwiększyła skalę działania zarówno w kraju (+32% do 202,0 mln zł) jak i za granicą (+2% do 168,9 mln zł). Wszystkie trzy największe obecnie piony produktowe Grupy - oddymianie, wentylacja pożarowa i zabezpieczenia konstrukcji - zanotowały z roku na rok wzrosty przychodów.

W podziale geograficznym zagraniczna sprzedaż Grupy rosła istotnie na największych  rynkach działalności, poza Rosją:

  • W Hiszpanii, która jest obecnie kluczowym rynkiem zagranicznym, przychody wzrosły o 28% r/r do 42,0 mln zł.  
  • Czechy i Słowacja, których znaczenie w łącznej sprzedaży Grupy rośnie rokrocznie, odnotowały blisko 20-proc. dynamikę (do 31,1 mln zł).
  • Na Węgrzech odnotowano 55-proc. wzrost do 26,3 mln zł.
  • W Rosji, wciąż obarczonej ryzykiem, sprzedaż spadła o ponad 26%, co wynika głównie z sytuacji politycznej wpływającej na liczbę inwestycji i częściowo z dewaluacji rubla. Jednocześnie działająca na rosyjskim rynku spółka Mercor-Proof pozyskuje wiele kontraktów.
  • W Rumunii  Grupa odnotowała zbliżoną sprzedaż r/r. Na Ukrainie, która nie ma dużego udziału w sprzedaży Grupy Mercor, produkowane są elementy dla innych fabryk, co przyczynia się do zwiększania efektywności kosztowej całej organizacji.

Marże Grupy w roku obrotowym 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach zarówno kwotowo jak i w ujęciu procentowym. Marża brutto zwiększyła się o 1,4 pp. (do 25,44% z 24,04% rok wcześniej), EBITDA o 0,86 pp. (do 9,47% z 8,61%), EBIT o 0,98 pp. (do 6,73% z 5,75%) i netto o 0,43 pp. (do 4,11% z 3,68%).

WYNIKI GRUPY MERCOR (DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA) PO ROKU 2018/19

w tys. zł

2018/19

2017/18

Zmiana %

4Q 2018/19

4Q 2017/18

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

370 919

318 467

+16,47%

92 544

69 117

+33,89%

 - sprzedaż zagraniczna

168 889

165 180

+2,24%

41 448

33 970

+22,01%

 - sprzedaż w Polsce

202 030

153 287

+31,80%

51 096

35 147

+45,38%

Zysk brutto ze sprzedaży

94 370

76 562

+23,26%

22 640

15 027

+50,66%

Marża brutto na sprzedaży (%)

25,44%

24,04%

+1,40 pp.

24,46%

21,74%

+2,72 pp.

EBITDA

35 138

27 410

+28,19%

3 576

3 133

+14,14%

Marża EBITDA

9,47%

8,61%

+0,86 pp.

3,86%

4,53%

-0,67 pp.

EBIT

24 951

18 315

+36,23%

858

699

+22,75%

Marża EBIT (%)

6,73%

5,75%

+0,98 pp.

0,93%

1,01%

-0,08 pp.

Zysk netto

15 261

11 729

+30,11%

- 1 026

-59

-

Marża netto  (%)            

4,11%

3,68%

+0,43 pp.

-1,11%

-0,09%

-

Zysk netto z uwzględnieniem działalności zaniechanej

14 817

11 024

+34,41%

-1 054

-50

-

Źródło: Mercor

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy